Du avgör vad som händer med farligt avfall

Det som för dig är farligt avfall, är ofta för den cirkulära ekonomin värdefullt råmaterial. Högklassig spillolja kan användas som råmaterial för nya oljeprodukter, av råmaterial ur batterier tillverkas bland annat verktyg och en blyackumulator kan till exempel bli ballast.

Om det farliga avfallet inte kan utnyttjas som råmaterial kan det oftast energiåtervinnas i en behandlingsanläggning för farligt avfall. Du ska emellertid inte lägga farligt avfall i hemmets sopkärl, för om farligt avfall bränns i vanliga avfallskraftverk ökar det på behovet av rengöringskemikalier och på utsläppen. Sådant farligt avfall, som inte kan energiåtervinnas eller återvinnas som råmaterial, placeras på ett deponeringsområde som enkom byggts för ändamålet.

Sortera farligt avfall rätt och för det till insamlingen – annars utgör det en säkerhetsrisk både hemma och i avfallsbehandlingsanläggningen. Då farligt avfall hamnar i miljön förorsakar det alltid en allvarlig miljörisk.

Läs närmare om varför farligt avfall utgör fara på fel plats. Farligt avfall är en säkerhetsrisk såväl i hemförvaring som för dem som arbetar med avfall. Fastän vanlig nedskräpning är skadlig för naturen orsakar farligt avfall en allvarlig miljörisk när det hamnar i miljön.

Det är en riskabelt att förvara farligt avfall hemma. För att minska riskerna ska du förvara farliga ämnen samt farligt avfall i originalförpackningarna utom räckhåll för barn och husdjur, separat från livsmedel. Använd aldrig livsmedelsförpackningar som förvaring för farligt avfall.

Speciellt farligt för små barn är läkemedel som förvarats på fel sätt, knappbatterier samt tvättmedel, som orsakar livsfara när det hamnar i matsmältningssystemet. Om du vet eller misstänker att ett barn ätit farliga ämnen, ring Giftinformationscentralen tfn 09 471 977. Lite större barn kan istället bli intresserade av fyrverkerier de hittat i någon gömma.

Farliga ämnen är en risk inte bara i köket och städskrubben, utan också på andra ställen där farliga ämnen förvaras i hemmet, till exempel i garaget. Oljor som vält ut på ett poröst betonggolv absorberas av betongen. En läckande oljetank i ett egnahemshus kan förstöra jordmånen under hela huset och i värsta fall göra bostaden oanvändbar. En del farligt avfall orsakar cancerrisk – ett sådant är till exempel det dammande asbestavfallet som finns i strukturerna i äldre byggnader.

Farligt avfall får inte förstöras genom förbränning. Detta misstag kan ändå fortfarande ske till exempel med impregnerat virke, som används för bryggor och terrasser. Impregnerat trä kan endast energiåtervinnas vid en avfallsanläggning för farligt avfall som är lämpad för ändamålet. Att bränna farligt avfall i hemmets eldstäder ger däremot upphov till giftiga föreningar i andningsluften och kan också skada skorstenen och eldstaden.

Av säkerhetsskäl är det viktigt att sköta förvaringen och hanteringen av farligt avfall i hemmet på ett vederbörligt sätt. Returnera farliga ämnen och föremål till insamlingen av farligt avfall så snart som möjligt efter att de tagits ur bruk.

Läs mer: Så förvarar du farliga ämnen på ett säkert sätt.

Säkerhetsrisken minskar inte av att det farliga avfallet fraktats utanför hemmet. Sorteras det fel är det en risk för de som arbetar med avfall. I Finland har man redan erfarenhet av en ackumulator som returnerats med brännbart avfall och exploderat i en avfallspress i en sopbil och en insamlingslåda för batterier som fattat eld.

Till exempel ackumulatorer hör inte hemma bland vanligt avfall. De kan orsaka en säkerhetsrisk vid avfallstransport och -behandling. Aerosolförpackningar som innehåller drivgas (bl.a. sprayfärgsflaskor, deodoranter, raklödder, hårspray) utgör också en risk för de som arbetar med avfall, speciellt vid varmt väder. Drivgasförpackningar med innehåll exploderar när de hamnar i en förbränningsanläggning.

Både hemma och vid återvinningen kan farosituationer uppstå om man blandar ihop farligt avfall. Ackumulatorernas poler slår gnistor från en bredvidstående målarfärgsburk i metall, syror och baser som packats samman reagerar sinsemellan och målarfärgsångorna som uppstått av våt målarfärg orsakar brandrisk.

Farligt avfall är en säkerhetsrisk hemma samt för arbetare som handskas med avfall när avfallet returnerats på fel sätt. Fastän vanlig nedskräpning är skadlig för naturen orsakar farligt avfall en allvarlig miljörisk när det hamnar i miljön.

En stor del av farligt avfall innehåller tungmetaller (t.ex. kvicksilver, bly, kadmium). Dessa miljögifter tas upp i näringskedjan och avlägsnas mycket långsamt ur kroppen. Det har bevisats att till exempel en ökad blyhalt i blodet har en direkt inverkan på barns intellektuella utveckling . Kvicksilvret i sin tur är mycket giftigt för vattenorganismer. På grund av kvicksilvret samt andra ämnen som är farliga för hälsan har Evira gett rekommendationer om begränsningar för konsumtionen av fisk i Finland.

Man har försökt hitta alternativ för att ersätta produkter som innehåller tungmetaller. Exempel på sådana alternativ är blyfri bensin samt febertermometrar som inte innehåller kvicksilver. Bly används fortfarande i startbatterierna i bilar och motorcyklar. Kvicksilver finns i små mängder i energilampor.

Olja som hamnar i vattendrag och grundvatten förstör lätt även stora mängder vatten och det tar länge innan det bryts ner i Finlands svala klimat.

Förutom att föråldrade läkemedel fortfarande förstörs genom att de slängs i wc-stolen hamnar läkemedelsrester i vattendragen med urin och avföring. Speciellt olika hormonpreparat är skadliga för naturen. Eftersom avloppsreningsverken inte kan avlägsna sådana organiska föreningar som läkemedel ur vattnet hamnar en stor del av dessa ämnen i vattendragen. Resterna har en negativ inverkan på fiskarnas förökning. Enligt en undersökning som gjorts av Apotekareförbundet returneras inte 20–40 % av alla läkemedel som förblivit oanvända.