Sortera och återvinn

Farligt avfall upphör att vara farligt, då det sorteras och hanteras rätt. Det bästa är ändå att det inte kostar något att föra farligt avfall till återvinningen och med rätt hantering kan också ditt avfall vara till nytta för oss alla. På denna sida kan du läsa mer om rätt förvaring av farligt avfall och om insamlingsplatser för olika avfallsslag.

Förvara inte farligt avfall hemma – lämna in farligt avfall för återvinning minst en gång per år! Du hittar insamlingsplatserna på webbplatsen kierratys.info.

 • Blanda inte olika typer av farligt avfall. Kemikalier som reagerar sinsemellan kan självantända. Obs! Färgavfall kan blandas med varandra. Bekanta dig först med följande anvisningar (på finska, Mepak, Färgindustriförening):
 • Förvara farligt avfall i täta originalförpackningar eller märk förpackningarna tydligt. Livsmedelsförpackningar får inte användas för förvaring av farligt avfall.
 • Förvara farliga ämnen och farligt avfall på en säker plats utom räckhåll för barn och husdjur.
 • Om du inte kan identifiera det farliga avfallet, märk förpackningen med ”sammansättningen obekant”, ange vad du har använt avfallet till (om du vet det) eller var du har hittat det (garage eller kök). Öppna inte förpackningen om du inte känner igen ämnet.
 • Tejpa polerna på batterier och ackumulatorer – de kan orsaka brand vid kortslutning.
 • Frakta oljeavfall eller läckande batterier i ett bottentråg av plast. På så sätt undviker du läckor i bilen.

Det är viktigt att sortera farligt avfall rätt även med tanke på materialåtervinningen. Felsorterat avfall kan försvåra eller förhindra återvinningen.

Mer information:
Recsers filmklipp ”Näin teippaat paristot ja akut” (Så här tejpar du batterier och ackumulatorer)

Du kan lämna in de flesta farliga avfall på kommunernas avfallsanläggningar, ambulerande insamling av farligt avfall eller insamlingsstationer. Du hittar närmaste mottagningsstation på webbplatsen kierratys.info (välj farligt avfall i menyn till höger). En del farliga avfall har egna återvinningsprinciper på grund av avfallslagens producentansvar och säkerhetsorsaker.

Läkemedel
Apoteken tar emot gamla och överblivna läkemedel, febertermometrar som innehåller kvicksilver samt nålar och sprutor. Överblivna läkemedel får inte hällas i avloppet eller läggas bland hushållsavfallet. Kommunernas avfallsanläggningar bekostar även insamlingen av läkemedelsavfall. Här kan du läsa utförliga anvisningar om hur man lämnar in läkemedelsavfall.

Impregnerat trä
Impregnerat trä från till exempel bryggor och terrasskonstruktioner samlas in av trävaruhandlare och byggfirmor samt kommunala avfallsanläggningar. Kontrollera med din avfallsanläggning vilken mängd trävaror som kan lämnas in kostnadsfritt innan du lämnar in det för återvinning. Här kan du läsa anvisningar om hur du urskiljer impregnerat trä från andra trävaror.

Batterier
Bärbara batterier och ackumulatorer kan återvinnas enkelt i alla butiker och kiosker som säljer dem. Fråga personalen om hur du går tillväga om du inte hittar någon insamlingslåda i butiken.
För att undvika brandrisk, kom ihåg att redan hemma tejpa polerna på batterierna och ackumulatorerna när du avlägsnar dem från elapparaten. Du kan lämna in bärbara batterier och ackumulatorer även på kommunernas avfallsanläggningar och vid de ambulerande insamlingarna av farligt avfall. Bekanta dig med anvisningen för återvinning av batterier och bärbara ackumulatorer här.

Energisnåla lampor och lysrör
Energisnåla lampor och lysrör som är kortare än 25 centimeter kan ofta lämnas in i samma butik där du köper en ny produkt. Du är inte skyldig att köpa en ny lampa. Du kan lämna dessa avfall samt längre lysrör även till insamlingen av farligt avfall. Om lampan har gått sönder får du inte lämna in den i butiken. Lämna in den till insamlingsstationen för farligt avfall i en stängd behållare. Kontrollera närmaste mottagningsställe för farligt avfall på webbplatsen kierratys.info.

El- och elektronikavfall (EE-avfall)
EE-avfall innehåller skadliga ämnen, såsom bly, kadmium eller kvicksilver. Det samlas dock inte in på insamlingsstationerna för farligt avfall, utan på särskilda insamlingsstationer för el- och elektronikavfall. Du kan lämna in EE-avfall förutom på de riksomfattande insamlingsstationerna, även i många butiker som säljer el- och elektronikapparater. Mindre apparater kan lämnas in i dessa butiker utan att du behöver köpa någon ny produkt, större produkter (något yttermått överstiger 25 cm) kan lämna in i butiken då du köper en ny motsvarande produkt. Läs närmare anvisningar om återvinning på webbplatsen SER-kierrätys (återvinning av EE-produkter).

Fyrverkerier och nödraketer
Oanvända fyrverkerier eller fyrverkerier som inte fungerar ska lämnas in till inköpsstället eller importören. Ta reda på vad som gäller redan när du köper produkten. Om du inte vet var produkten har köpts, fråga din polisinrättning om hur du ska gå tillväga.

Patroner och sprängämnen
Avfallsanläggningarna tar inte emot patroner, sprängämnen eller knallpulver. Om du innehar sådana produkter, ska du inte heller lämna in dem till polisen på eget initiativ. Kontakta din
polisinrättning och avvakta tills polisen kontaktar dig.

Bärbara brandsläckare
En del av butikerna som säljer bärbara brandsläckare tar emot gamla eller använda bärbara brandsläckare och fyller dessutom på dem på nytt. En del kommunala avfallsanläggningar tar emot släckare – kontrollera hur du går tillväga samt kostnaderna för inlämningen hos din avfallsanläggning före inlämningen.

Asbest
Börja aldrig på eget initiativ riva konstruktioner som innehåller asbest. Arbetet förutsätter tillstånd för asbestrivning och det ska utföras av ett saneringsföretag med tillstånd från arbetarskyddsdistriktet.
Företaget sköter utöver andra förpliktelser även märkningen av avfallet samt ser till att förpackningarna är täta och att avfallet transporteras för slutförvaring på ett säkert sätt. Kontakta avfallshanteringsföretaget i ditt område om du har asbestavfall. De ger dig anvisningar om hur du blir av med asbesten. En del kommunala avfallsföretag tar emot asbestavfall kostnadsfritt medan andra tar ut en avgift – kontrollera detta hos ditt avfallshanteringsföretag före inlämning.

Det man inte ser, finns inte? Särskilt läkemedelsavfall och farligt avfall i vätskeform (målarfärg, lösningsmedel) försvinner än idag via hushållens toalettavlopp. Avloppet är inte rätt plats för avfall, eftersom farliga ämnen belastar reningsverken och hamnar trots rening delvis även i våra vattendrag, eftersom alla ämnen inte kan elimineras i reningsprocessen.

Genom att göra rätt val i hemmet och lägga endast sådant i avloppet som hör dit, gör du miljön en tjänst.

På avloppsreningsverkets kampanjsida pytty.fi hittar du tips på hur du kan beakta renheten i vattendragen då du lagar mat, städar, handlar och renoverar.

Färgavfall bildar en stor del av avfallen som lämnas in för återvinning av farligt avfall. Du kan minska mängden metallförpackningar som lämnas in för återvinning av farligt avfall genom att samla ihop målarfärgerna i halvfulla färgburkar enligt följande anvisningar:

 • Samla ihop överblivna målarfärger i en så stor metallförpackning som möjligt.
 • Häll över målarfärgerna från ett kärl till ett annat. Då hinner metallförpackningen som ska återvinnas torka.
 • Förslut metallförpackningarna som innehåller målarfärg noggrant.
 • Lämna in farligt avfall som innehåller målarfärg till den kostnadsfria kommunala insamlingsstationen för farligt avfall. Du hittar insamlingsstationerna på webbplatsen kierratys.info (farligt avfall).
 • Låt de tomma färgburkarna torka liggande under minst ett dygn. Du kan lämna in tomma, torkade metallförpackningar för metallåtervinning. Du hittar insamlingsstationerna på webbplatsen kierratys.info (metall).

Vilka målarfärger kan jag blanda?
Sedvanliga vattenlösliga latexfärger som säljs till konsumenterna samt lösningsmedelsbaserade alkyd- och oljefärger kan blandas med varandra. Lösningsmedel som används för rengöring av penslar samt ren linolja måste dock samlas i en egen burk. Innan du blandar färgavfall, bekanta dig noggrant med MePaks samt Färgindustriföreningens anvisningar (på finska).

Till avfallsbolagens tjänster hör även insamling och mottagning av farligt avfall. Avfallshanteringen bekostas i sin helhet av avfallsavgifterna som de kommunala avfallsbolagen samlar in. Mängden avfall som tas emot kostnadsfritt kan dock begränsas vad gäller till exempel impregnerat trä och spillolja. Kontrollera tillvägagångssättet hos din kommuns avfallsbolag.

Farligt avfall som lämnas in på fel ställe orsakar förutom fara även ett ökat tryck på avfallsavgifterna i och med onödiga städ- och transportkostnader

Apoteken tar emot gamla och överblivna läkemedel, febertermometrar som innehåller kvicksilver samt nålar och sprutor. Överblivna läkemedel får inte hällas i avloppet eller läggas bland övrigt avfall. Tomma kartongförpackningar för läkemedel kan lämnas i kartonginsamlingen, glasförpackningar i glasinsamlingen och plastförpackningar i plastinsamlingen.

Observera dock att medicinglas (bland annat injektionsflaskor och ampuller) inte ska läggas i glasinsamlingen. För hushåll är det kostnadsfritt att lämna läkemedel till apoteken. Insamlingskostnaderna täcks med avfallsavgifterna. Apotekspersonalen ger anvisningar om hur du lämnar in läkemedelsavfall.

Så här lämnar du in läkemedel till apoteket:

 • Lämna in läkemedelsavfallet i originalförpackningen. Kartongförpackningen behöver inte lämnas in.
 • Avlägsna personuppgifterna från förpackningarna med tanke på dataskyddet.
 • Förpacka läkemedlen i en genomskinlig påse.
 • Förvara jod- och bromhaltiga läkemedel och cytostatika separat från annat läkemedelsavfall. Dessa läkemedel kräver separat tilläggshantering och får därför inte blandas med andra läkemedel.
 • Förpacka nålar och sprutor i en ogenomtränglig förpackning, såsom en tom saftflaska eller ett plastkärl med lock.
 • Förpacka kvicksilvertermometrar åtskilt från läkemedelsavfall och informera apotekspersonalen om produkterna.
 • Om en kvicksilvertermometer har gått sönder ska du vara särskilt försiktig och lägga kvicksilverresterna i en tät burk.

Observera detta!

 • Övriga vårdprodukter som säljs på apoteken, såsom kosttillskott och vitaminer, räknas inte som läkemedelsavfall och kan läggas bland hushållsavfallet.
 • Trasiga digitala febertermometrar räknas som el- och elektronikavfall.
 • Alla bärbara batterier och mindre ackumulatorer kan lämnas in kostnadsfritt och utan att behöva köpa en ny produkt i alla butiker och kiosker som säljer batterier och ackumulatorer.
 • För att undvika brandrisk, kom ihåg att redan hemma tejpa polerna på batterierna och ackumulatorerna när du avlägsnar dem från elapparaten.
 • Till batteriåtervinningen hör inte fordonsackumulatorer, ackumulatorer endast för industribruk och inte heller stora litiumackumulatorer. Stora litiumackumulatorer är bland annat ackumulatorer i elcyklar, hoverboard-brädor och andra eldrivna transportmedel. Anvisningar för återvinning av stora litiumackumulatorer och ackumulatorer endast för industribruk kan begäras av importören. Insamlingsplatser för fordonsackumulatorer hittar du här: www.kierrätys.info
 • Inga batterier eller ackumulatorer hör till hushållsavfallet. Om detta påminner symbolen för separat insamling (ett överkryssat sopkärl på hjul) på batterierna och ackumulatorerna eller deras förpackningar.

Se här avfallshanteringsorganisation av din egen kommun