MEDDELANDE: Finländarna borde bättre kunna sortera farligt avfall

Den mängd farligt avfall som hushållen för till insamling har inte ökat på önskat sätt. Fortfarande finns i de soppåsar som förs till avfallskraftverk också farligt avfall. Det här är märkvärdigt, eftersom farligt avfall tas avgiftsfritt emot på kommunernas, samkommunernas eller de kommunala avfallsbolagens avfallsstationer. Under våren finns på många områden dessutom ambulerande insamlingar av farligt avfall och olika insamlingskampanjer.

Redan en liten mängd av ett ämne som klassificeras som farligt kan leda till att miljön förorenas eller till att djurs och människors hälsa skadas. Via avlopp hamnar farliga ämnen slutligen i vattendrag, eftersom avloppsreningsverken inte kan avlägsna alla skadliga ämnen. Innehållet i hemmets sopkärl förs till ett avfallskraftverk, där farligt avfall då det bränns kan förorsaka till och med explosionsfara. Farosituationer kan uppstå också då sopkärlet töms i sopbilen eller på avfallsstationen, om de farliga ämnena har sorterats fel.

Tvättmedel, lysrör, aerosoler, läkemedel, batterier, motoroljor och målarfärger är farligt avfall då de tagits ur bruk. Om du inte ännu har lärt dig grunderna i sortering, borde du börja med att lära dig sortera farligt avfall.

”Farligt avfall får inte läggas i hemmets sopkärl, hällas i avloppet, föras till en ekopunkt eller lämnas i naturen” säger Kaisa Halme, kommunikationsexpert vid Cirkulärkraft Finland KIVO rf.

Till insamlingen förs 5,1 kilo per invånare
På avfallsstationer som är medlemmar av Cirkulärkraft Finland rf tog man 2017 emot 5,1 kilo farligt avfall per invånare. Mängden har minskat, för 10 år tidigare tog man emot ett kilo mer per varje invånare.
Mest tog man emot ackumulatorer, målarfärg och spillolja. År 2017 levererades till den finländska marknaden 3 180 ton bärbara batterier och ackumulatorer och av dessa insamlades 1 370 ton. Insamlingsgraden var 45 %. Bärbara batterier och ackumulatorer såsom fingerbatterier och knappceller samt batterier till mobiltelefoner kan avgiftsfritt återlämnas till de butiker som säljer dem. År 2017 importerades till Finland 16 660 ton fordonsbatterier och cirka 14 900 ton samlades in.

Avgiftsfri insamling bl.a. på avfallsstationer och på apotek
Farligt avfall förs från uppsamlingsplatserna, såsom avfallsstationer och apotek, till behörig behandling. Material som kan återvinnas tas till vara för ny produktion och skadligt material behandlas så att det blir ofarligt. Genom att till insamlingen föra exempelvis batterier och små ackumulatorer, kan de farliga ämnen de innehåller behandlas på ett säkert sätt och det material som kan återvinnas kan utnyttjas till exempel inom gödsel- och metallindustrin.

Gamla läkemedel ska återlämnas till apoteket. Den kommunala avfallshanteringen har i nästan samtliga apotek i Finland ordnat med avgiftsfri mottagning av läkemedelsavfall.

En kampanj som Cirkulärkraft Finland driver lyfter i år särskilt fram medvetenheten om farligt avfall. Under påsken informeras folk i ämnet på American Car Show i Helsingin Messukeskus. I april visas en kampanjvideo om riskerna med farligt avfall. Videon visas både i TV och på biografer.

På webbplatsen farligtavfall.fi har sammanställts anvisningar bl.a. om hur du kan undvika och sortera farligt avfall. På webbplatsen finns också information om behandling av avfall och en söktjänst som visar var närmaste mottagningsplats finns.

Kampanjens samarbetsparter är Akkukierrätys Pb, Apotekareförbundet, Fortum Waste Solutions, MePak, Recser, Stena Recycling, Finlands Bilåtervinning, Finlands Motorförbund, Finlands Returplast samt Vattenverksföreningen. Dessutom stödjer miljöministeriet, Finsk Handel och Kommunförbundet genomförandet av kampanjen.

Mer information för medier: Kaisa Halme, kommunikationsexpert, Cirkulärkraft Finland rf, tfn 040 869 8350